دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 

به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده، مدیریت توسعه و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران وظایف زیر را بر عهده دارد:

 

·        برنامه ریزی به منظور توسعه کمی و کیفی همکاریهای بین المللی دانشگاه

·        توسعه ارتباطات علمی و پژوهشی بين المللي از طريق برقراری تفاهم نامه ها، پروژه هاي مشترك تحقيقاتي و تبادل استاد و دانشجو

·        بازاریابی و جذب دانشجویان خارجی

·        ارزیابی درخواستهای تحصیلی دانشجویان خارجی

·        برگزاری کمیته پذیرش دانشجوی خارجی

·        انجام امور کنسولی مشتریان خارجی