دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کارشناس واحد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 

 

 

 

کارشناس مسئول امورپژوهشی  پردیس بین الملل

           فرزانه جهانی

          کارشناس ادبیات انگلیسی

         وظایف :