دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

کارشناس واحد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

AWT IMAGE

 

 

 

 

کارشناس مسئول امورپژوهشی  پردیس بین الملل

           فرزانه جهانی

          کارشناس ادبیات انگلیسی

         وظایف :