دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فعالیت های علمی بین المللی
  • دسترسی سریع


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
دهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

دهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | 
دهمین هفته نامه تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت اینجا کلیک نمایید. 
دفعات مشاهده: 905 بار   |   دفعات چاپ: 78 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
نهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

نهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | 
نهمین هفته نامه تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت آن اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 895 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
هشتمین هفته نامه آپا منتشر شد.

هشتمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | 
هشتمین هفته نامه تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت اینجا کلیک نمایید. 
دفعات مشاهده: 893 بار   |   دفعات چاپ: 75 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
ششمین هفته نامه آپا منتشر شد.

ششمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | 
ششمین هفته نامه مرکز تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 728 بار   |   دفعات چاپ: 58 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
هفتمین هفته نامه آپا منتشر شد.

هفتمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | 
هفتمین هفته نامه تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت اینجا کلیک نمایید. 
دفعات مشاهده: 760 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
پنجمین هفته نامه آپا منتشر شد.

پنجمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | 
پنجمین هفته نامه اختصاصی آزمایشگاه آپا منتشر شد برای دریافت اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 749 بار   |   دفعات چاپ: 72 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
چهارمین هفته نامه آپا منتشر شد.

چهارمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | 
چهارمین هفته نامه اختصاصی آزمایشگاه آپا منتشر شد برای دربافت اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 824 بار   |   دفعات چاپ: 72 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سومین هفته نامه آپا منتشر شد.

سومین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | 
سومین هفته نامه آپا منتشر شد. برای دسترسی به این فایل اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 859 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دومین هفته نامه آپا منتشر شد.

دومین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | 
دومین هفته نامه آپا منتشر شد برای دسترسی به آن اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 981 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
اولین هفته نامه آپا منتشر شد.

اولین هفته نامه آپا منشر شد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | 
اولین هفته نامه آپا منتشر شد برای دسترسی به این فایل روی اینجا کلیک نمایید:
 
دفعات مشاهده: 1053 بار   |   دفعات چاپ: 90 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
یازدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

یازدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | 
یازدهمین هفته نامه تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت کردن اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 928 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دوازدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

دوازدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | 
دوازدهمین هفته نامه تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 902 بار   |   دفعات چاپ: 70 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سیزدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

سیزدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | 
سیزدهمین هفته نامه تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 772 بار   |   دفعات چاپ: 74 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
چهاردهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

چهاردهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | 
چهاردهمین هفته نامه تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 828 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
پانزدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

پانزدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | 
پانزدهمین هفته نامه تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 852 بار   |   دفعات چاپ: 74 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
هفدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

هفدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | 
هفدهمین هفته نامه تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 822 بار   |   دفعات چاپ: 74 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
شانزدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

شانزدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | 
شانزدهمین هفته نامه تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 838 بار   |   دفعات چاپ: 78 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
هجدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

هجدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | 
هجدهمین هفته نامه تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 816 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش