معاونت بین الملل

آقای دکتر محمد صادق قاسمی
پست الکترونیکivcoiums.ac.ir
شماره تلفن86702030
رشته تحصیلیدکترای تخصصی بیومکانیک توانبخشی ( انگلستان)
پست سازمانیمعاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران
محل خدمتمعاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران
آخرین بروزرسانی۱۳۹۷/۱/۱۴

[ برگشت به فهرست افراد ]