دکتر علی نعمتی

معاون پژوهشی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران

PhD. Of Health services management Health services management Department, IUMS- Iran

 

 

 

 آقای دکتر لطفا مختصری در رابطه با جشنواره بین‌المللی سازی دانشگاه توضیح بدهید؟

برنامه جشنواره بین‌المللی سازی دانشگاه یک رویداد سالانه است که هدف اصلی آن ترویج همکاری ، ایجاد فرهنگ بین المللی سازی،و تقدیر از فعالیت های علمی و آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی ایران است. ما به دنبال ایجاد یک فضای متقابل برای دانشجویان و اعضای هیأت علمی و کارکنان  در دانشگاه علوم پزشکی ایران  هستیم تا افکار، تجارب و پروژه‌ها در جهت بین المللی سازی دانشگاه بکار گرفته شود.

چه فعالیت‌هایی در این جشنواره صورت گرفت؟

جشنواره شامل معرفی فعالیت های معاونت بین الملل در سال گذشته و تقدیر از برگزیدگان دانشگاه بود است. طی این رویداد،  از دانشجویان و اعضای هیأت علمی، کارکنان  در زمینه‌های مختلف  با حضور رئیس دانشگاه و معاونین محترم دانشگاه، تقدیر و تشکر به عمل آمد. در این جشنواره واقعا به دنیال این بودیم که از کارکنانی که زحمات بسیاری در معاونت های مختلف برای دانشجویان بین الملل و همچنین فعالیت های بین المللی سازی می کشند تقدیر و تشکر شد.

چه شاخص های برای این رویداد در نظر گرفته شد؟

میزان مشارکت و تعامل با معاونت بین الملل، تعداد پذیرش دانشجو، ارائه خدمات در جهت بین المللی سازی، ارائه خدمات به مهاجرین، گردشگری سلامت، مجله بین المللی، مشارکت در اجرای پروژه های بین المللی  بود

چه برنامه‌هایی برای تکرار جشنواره در سال‌های آینده وجود دارد؟

ما قصد داریم جشنواره را به صورت سالانه برگزار کنیم. هر سال، در تاریخ‌های مشخص، با همکاری دانشکده ها و معاونت های مختلف، این رویداد را برگزار خواهیم کرد. و شاخص و ملاک های انتخاب افراد براساس شاخص های موثر بر اعتباربخشی و رنگینک های بین المللی دانشگاه خواهد بود.  همچنین، پس از هر جشنواره، نتایج و تجربیات به دست آمده را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم تا در سال‌های آینده برنامه را بهبود بخشیم.

Template settings