دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فعالیت های علمی بین المللی
  • دسترسی سریع


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
دهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

دهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1396/11/10 | 
دهمین هفته نامه تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت اینجا کلیک نمایید. 
دفعات مشاهده: 1594 بار   |   دفعات چاپ: 114 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
نهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

نهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1396/11/10 | 
نهمین هفته نامه تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت آن اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 1610 بار   |   دفعات چاپ: 102 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
هشتمین هفته نامه آپا منتشر شد.

هشتمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1396/11/10 | 
هشتمین هفته نامه تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت اینجا کلیک نمایید. 
دفعات مشاهده: 1548 بار   |   دفعات چاپ: 99 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
ششمین هفته نامه آپا منتشر شد.

ششمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1396/11/10 | 
ششمین هفته نامه مرکز تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 1429 بار   |   دفعات چاپ: 81 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
هفتمین هفته نامه آپا منتشر شد.

هفتمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1396/11/10 | 
هفتمین هفته نامه تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت اینجا کلیک نمایید. 
دفعات مشاهده: 1424 بار   |   دفعات چاپ: 95 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
پنجمین هفته نامه آپا منتشر شد.

پنجمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1396/11/10 | 
پنجمین هفته نامه اختصاصی آزمایشگاه آپا منتشر شد برای دریافت اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 1524 بار   |   دفعات چاپ: 94 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
چهارمین هفته نامه آپا منتشر شد.

چهارمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1396/11/10 | 
چهارمین هفته نامه اختصاصی آزمایشگاه آپا منتشر شد برای دربافت اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 1629 بار   |   دفعات چاپ: 97 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سومین هفته نامه آپا منتشر شد.

سومین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1396/10/19 | 
سومین هفته نامه آپا منتشر شد. برای دسترسی به این فایل اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 1571 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دومین هفته نامه آپا منتشر شد.

دومین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1396/10/18 | 
دومین هفته نامه آپا منتشر شد برای دسترسی به آن اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 1715 بار   |   دفعات چاپ: 115 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
اولین هفته نامه آپا منتشر شد.

اولین هفته نامه آپا منشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1396/10/17 | 
اولین هفته نامه آپا منتشر شد برای دسترسی به این فایل روی اینجا کلیک نمایید:
 
دفعات مشاهده: 1882 بار   |   دفعات چاپ: 116 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
یازدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

یازدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1396/11/10 | 
یازدهمین هفته نامه تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت کردن اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 1708 بار   |   دفعات چاپ: 98 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
دوازدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

دوازدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1396/11/11 | 
دوازدهمین هفته نامه تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 1683 بار   |   دفعات چاپ: 98 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سیزدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

سیزدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1396/12/15 | 
سیزدهمین هفته نامه تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 1475 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
چهاردهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

چهاردهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1396/12/15 | 
چهاردهمین هفته نامه تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 1569 بار   |   دفعات چاپ: 96 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
پانزدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

پانزدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1396/12/15 | 
پانزدهمین هفته نامه تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 1575 بار   |   دفعات چاپ: 105 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
هفدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

هفدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1396/12/15 | 
هفدهمین هفته نامه تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 1479 بار   |   دفعات چاپ: 104 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
شانزدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

شانزدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1396/12/15 | 
شانزدهمین هفته نامه تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 1526 بار   |   دفعات چاپ: 100 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
هجدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

هجدهمین هفته نامه آپا منتشر شد.

 | تاریخ ارسال: 1396/12/15 | 
هجدهمین هفته نامه تخصصی آپا منتشر شد برای دریافت اینجا کلیک نمایید.
دفعات مشاهده: 1475 بار   |   دفعات چاپ: 88 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش