دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فعالیت های علمی بین المللی
  • دسترسی سریع


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

فهرست افرادآقای دکتر مهدی مقتدائی
معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران
ivcoiums.ac.ir
خانم نیلوفر حسین آبادی
مسئول دفتر معاونت بین الملل
معاونت بین الملل
hosseinabadi.niums.ac.ir

آقای دکتر حمید برادران
سرپرست مدیریت توسعه روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران
معاونت بین الملل
baradaran.hriums.ac.ir
خانم سمیرا همایونفرد
کارشناس پذیرش دانشجویان خارجی
معاونت بین الملل
ivco_appiums.ac.ir
خانم فرزانه جهانی
کارشناس مسئول روابط بین الملل
معاونت بین الملل
Jahani_farzanehyahoo.com

خانم دکتر زهرا کریمیان
سرپرست مدیریت شبکه و ارتباطات بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران
معاونت بین الملل
karimian.ziums.ac.ir
خانم مهندس پریسا محمودی
کارشناس فناوری اطلاعات
معاونت بین الملل
mahmoudi.piums.ac.ir

خانم دکتر زهرا مجدجباری
سرپرست مدیریت بورس ها و مأموریت های آموزشی معاونت بین الملل
معاونت بین الملل
majdjabari.ziums.ac.ir
خانم آمنه السادات نورحسینی
کارشناس مسئول کنگره ها و سمینارها
معاونت بین الملل
noorhosseini.aiums.ac.ir
آقای امیررضا فرد
کارشناس کنگره ها، روادید و تشریفات
معاونت بین الملل

آقای دکتر عسگر آقائی
سرپرست اعتبار بخشی و رتبه بندی معاونت بین الملل
معاونت بین الملل
aghaei.aiums.ac.ir

آقای دکتر بهنام نجفی
مسئول امور اداری، اجرایی و پشتیبانی
معاونت بین الملل
najafi.biums.ac.ir
آقای مهندس امیرحسین ملاحمزه زاده
کارشناس اموراداری و مسئول خدمات و نقلیه معاونت و پردیس بین الملل
معاونت بین الملل
mollahamzezade.aiums.ac.ir