اعتباربخشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی فرایندی است که بر اساس آن عملکرد موسسات آموزش عالی یا دوره های آموزش عالی توسط یک سازمان مجاز مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

موسسات آموزش عالی در صورت اجرای استانداردهای تعیین شده و رعایت حداقل امتیاز مورد نظر توسط سازمان ارزشیابی کننده، معتبر شناخته خواهند شد. در بسیاری از کشورها وظیفه ارزشیابی و اعتباربخشی موسسات آموزش عالی توسط دولت از طریق وزارت علوم صورت می گیرد. با این وجود در برخی از کشورها مانند امریکا یک سازمان غیر دولتی مستقل این کار را انجام می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تاریخچه اعتباربخشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و فرایند انجام آن اینجا را کلیک نمایید.

وظایف واحد اعتباربخشی دانشگاه عبارتند از:

  • برقراری ارتباط با موسسات و سازمان های معتبر اعتباربخشی دانشگاه های جهان
  • انتخاب تعدادی از موسسات و سازمان های اعتباربخشی دانشگاه های جهان متناسب با حوزه فعالیت دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • آگاهی از معیارهای ارزشیابی این سازمان های اعتباربخشی دانشگاه های جهان
  • هماهنگی با واحدهای مختلف دانشگاه به منظور رعایت استانداردها و الزامات این سازمان های اعتباربخشی دانشگاه های جهان
  • دعوت از سازمان های اعتباربخشی مجاز برای ارزشیابی و اعتباربخشی فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

معیارها و شاخص های سیستم QS Stars

 این معیارها کلید اصلی نمایش منظر بین المللی ، داخلی و یا محلی مورد نظر دانشگاه را نمایش می دهد و استفاده از آنها در ارزیابی دانشگاه الزامی است

  معیارهای-اصلی

Template settings