اهداف مدیریت اعتباربخشی و رتبه بندی معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران عبارتند از:

  • معرفی دانشگاه علوم پزشکی ایران به جامعه علمی بین الملل
  • جذب دانشجویان خارجی

وظایف مدیریت اعتباربخشی و رتبه بندی معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران عبارتند از:

  • برقراری ارتباط با موسسات و سازمان های معتبر اعتباربخشی و رتبه بندی دانشگاه های جهان
  • دعوت از موسسات و سازمان های معتبر اعتباربخشی و رتبه بندی دانشگاه های جهان برای ارزشیابی، اعتباربخشی و رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • انجام اقدامات لازم به منظور رعایت الزامات و استانداردهای اعتباربخشی و رتبه بندی دانشگاه های جهان
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings