اهداف و وظایف معاونت آموزشی پردیس بین الملل

 

در راستای توسعه برنامه های آموزشی دانشگاه در عرصه بین الملل متناسب با نیازهای متقاضیان خارجی و داخلی و توانمند سازی علمی آنها و همچنین توسعه جذب دانشجویان بین الملل، پردیس بین الملل دانشگاه راه­اندازی گردید.

مهمترین هدف معاونت آموزشی پردیس بین الملل ارتقای جایگاه بین المللی دانشگاه و حضور موثر در چرخه تولید علم و فناوری جهانی است که از طریق گسترش همکاری های آموزشی بین المللی تحقق می یابد.

همچنین معاونت آموزشی وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقا کیفیت آموزشی و اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آنها را بر عهده دارد.

 

وظایف و اختیارات:

  • تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی ، با همکاری مسولان  ذیربط
  • تدوین و پیشنهاد اصول کافی برنامه های آموزشی دانشگاه و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب
  • ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان
  • مطالعه  و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی و تنظیم برنامه های درسی و امتحانی
  • نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی ، از طریق دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه
  • نظارت بر برگزاری آزمون ها که در حوزه دانشگاه برگزارمی شود

 

Template settings