شرح وظایف معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس

 

  •  مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی
  • نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی و فرهنگی

  • برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی و فرهنگی

  • برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی در سطح پردیس

  • تدارک و ارتقاء امکاناتی جهت رفع نیازهای اولیه مانند غذا، ایاب و ذهاب، کمک هزینه تحصیلی، وامهای مختلف و بیمه جهت فارغ نمودن ذهن دانشجو از درگیریهای مربوطه

  • افزایش حس مسئولیت پذیری و توسعه مهارتهای شغلی و مشارکت دانشجویان از طریق ارائه کاردانشجویی به دانشجویان

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings