ماموریت معاونت فرهنگی - دانشجویی معاونت بین الملل

 

   معاونت دانشجویی فرهنگی معاونت بین الملل متولی اعتلای فرهنگ سازمانی در خصوص بین المللی سازی دانشگاه و نیز تأمین، حفظ و ارتقای کیفیت زندگی دانشجویان بین الملل حین تحصیل در دانشگاه می‌باشد که با برنامه‌ریزی، سازماندهی، ارزشیابی آموزش‌های فرهنگی و ارایه خدمات سلامتی، رفاهی، تفریحی، فوق‌برنامه و ورزشی و با بهره‌گیری از روش‌های نوآورانه و خلاقانه در این راستا فعالیت می‌نماید.

 

 شرح وظایف معاون فرهنگی - د انشجویی

 

 • برنامه‌ریزی و بسترسازی جهت توسعه برنامه‌هایی که منجر به اعتلا فرهنگ بین‌الملل‌سازی در دانشگاه می‌شود
 • نظارت بر اجرای قوانین و آئین‌نامه‌های دانشجویی در حوزه بین الملل دانشگاه
 • برنامه‌ریزی برای گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی و انتقال درست آن به دانشجویان غیرایرانی
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشجویان بین الملل
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن انجام امور دانشجویی (رفاهی و سلامت) دانشجویان بین الملل
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای امور فرهنگی و فوق برنامه دانشجویان بین الملل
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن انجام فعالیت‌های ورزشی دانشجویان بین الملل
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر تولید محتواها و نشریات دانشجویی در حوزه بین الملل
 • هدایت و نظارت بر فعالیت کانون‌ها و انجمن‌های علمی دانشجویان بین الملل
 • حمایت و تشویق در نوآوری برنامه‌های فرهنگی – دانشجویی در حوزه بین الملل
 • ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز، موسسات و نهادهای فرهنگی بین المللی
 • برنامه‌ریزی جهت اجرایی شدن برنامه‌های پیشنهادی معاونت دانشجویی-فرهنگی دانشگاه و وزارت متبوع

 

 

 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings