رشته های مصوب دانشکده بهداشت در مقطع کارشناسی ارشد

 

 

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

 

مهندسی بهداشت محیط

 

اپیدمیولوژی

 

آمار زیستی

 

ارگونومی

 

مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

 

بهداشت حرفه ای

 

علوم تغذیه

 

دورهMPH

 

علوم پزشکی در تغذیه

 

تغذیه بالینی

 

 

 

Template settings