رشته های مصوب دانشکده علوم توانبخشی در مقطع کارشناسی ارشد

 

فیزیوتراپی

 

شنوایی سنجی

 

اعضاء مصنوعی

 

بینائی سنجی

 

کاردرمانی

 

گفتار درمانی

 

مدیریت توانبخشی

 

فیزیوتراپی ورزشی

 

Template settings