رشته های مصوب دانشکده پرستاری و مامایی در مقطع کارشناسی ارشد

 

 

پرستاری

 

پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

 

پرستاری اورژانس

 

پرستاری داخلی جراحی

 

مدیریت پرستاری

 

مراقبت های ویژه پرستاری

 

پرستاری سالمندی

 

پرستاری توانبخشی

 

سلامت جامعه

 

پرستاری مراقبت های ویژه کودکان

 

مامایی

 

تکنولوژی گردش خون

 

پرستاری کودکان

 

روان پرستاری

 

مشاوره در مامایی

 

Template settings