رشته های مصوب دانشکده پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد

 

 

پزشکی

 

ایمنی شناسی

 

میکروب شناسی

 

قارچ شناسی

 

MPHپزشکی خانواده

 

آموزش پزشکی

 

بیوشیمی

 

انگل شناسی

 

فیزیولوژی

 

ژنتیک انسانی

 

فیزیک پزشکی

 

ویروس شناسی

 

علوم تشریحی

 

آموزش پزشکی(مجازی)

 

فناوری تصویربرداری پزشکی

 

 

 
Template settings