رشته های مصوب دانشکده پیراپزشکی در مقطع کارشناسی ارشد

 

 

خون شناسی آزمایشگاهی

 

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

 

میکروب شناسی مواد غذایی

 

زیست فناوری پزشکی(بیوتکنولوژی)

 

اتاق عمل

 

آموزش هوشبری

 

Template settings