رشته های مصوب دوره دستیاری تخصصی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

روانپزشکی

بیهوشی

جراحی کلیه

قلب و رعوق

طب اورژانس

پزشکی قانونی

پزشکی هسته ای

بیماری های کودکان

ارتوپدی

پزشکی اجتماعی

طب کار

داخلی

بیماری های اعصاب

پزشکی ورزشی

جراحی عمومی

زنان و زایمان

چشم

رادیولوژی

آسیب شناسی

جراحی مغز و اعصاب

طب فیزیکی و توانبخشی

گوش و حلق وبینی

پوست

طب سالمندی

رادیوانکولوژی

پزشک خانواده

بیماری های عفونی و گرمسیری

 

 

 

Template settings