جناب آقای دکتر مسعود ملکی بیرجندی

قائم مقام و مدیر توسعه روابط بین الملل معاونت و پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران

ایمیل: maleki.mas@iums.ac.ir

Template settings