رتبه بندی

 

به معنای شناخت جایگاه یک موسسه در مقایسه با سایر موسسه های آموزشی است. رتبه بندی دانشگاهی در واقع سنجش دانشگاه ها و موسسات آموزشی براساس ترکیبی از شاخص ها و ارائه فهرست رتبه بندی شده از اسامی آنهاست.

 

معیارهای کلی رتبه‌بندی‌های دانشگاهی

 

موسسات از سیستم‌های ارزیابی متفاوت و معیارهای  متنوعی برای رتبه بندی دانشگاه ها استفاده می نمایند.پنج معیار کلی پژوهشی، آموزشی، وجهه بین المللی، امکانات و فعالیت های اجتماعی- اقتصادی در این ارزیابی سنجیده می شود. این معیارهای کلی هر کدام دارای زیرشاخص‌هایی با وزن‌های متفاوت هستند. شاخص‌ها به دو دسته‌ی کیفی و کمی تقسیم می‌شوند و مواردی از قبیل هیات علمی ، دانشجویان، فعالیتهای علمی پژوهشی، کیفیت آموزشی، نوآوریها، جوایز، ارتباطات بین المللی، تولیدات علمی، درآمدها، تسهیلات و تجهیزات فیزیکی و غیره را مورد سنجش قرار می‌دهند. وزن معیارها بر اساس اهمیتی که در سیستم‌های رتبه‌بندی جهانی دارند با نظر کارشناسی مجریان طرح و با مشورت با افراد صاحب نظر تعیین می گردد. برخی موسسات نیز وضعیت وب دانشگاه‌ها را بر اساس شاخص‌های خاص وب ‌سنجی مورد ارزیابی قرار می‌دهند

 

وظایف واحد رتبه بندی 

 

  • برقراری ارتباط با موسسات و سازمان های معتبر رتبه بندی دانشگاه های جهانی
  • انتخاب موسسات و سازمان های معتبر رتبه بندی  دانشگاه های جهان متناسب با حوزه فعالیت دانشگاه
  • آگاهی از معیارهای ارزشیابی موسسات رتبه بندی دانشگاه های جهان
  • هماهنگی با واحدهای مختلف دانشگاه به منظور رعایت استانداردها و الزامات موسسات این سازمان های رتبه بندی دانشگاه های جهان
  • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی درراستای رتبه بندی های ملی و بین المللی

 

مهمترین موسسات رتبه بندی :

 

    (THE) Times Higher Education

    QS (Quacquaralli Symonds)                   

    ARWU (Shanghai) Academic Ranking World University

    SJR (SC imago Journal & Country Rank)

    URAP (University Ranking by Academic Performance)

    ISC (Islamic World Science Citation Center)

    Webometrics

    CWTS Leiden (Center for Science and Technology Studies) 

 

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings