دکتر عسگر آقائی هشجین


مدیر اعتبار بخشی و رتبه بندی
استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تلفن: ۲۰۳۲ ۸۶۷۰

ایمیل: aghaei.aiums.ac.ir

Template settings