خانم دکتر مامک افتخاری

سرپرست معاونت آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پردیس بین الملل

شماره تماس:

86702061

Template settings