دکتر سیده صالحه مرتضوی

 دکترای تخصصی پژوهشی رشته سالمندشناسی

ایمیل:

mortazavi.ss@iums.ac.ir      

 

CV         

 

شماره تماس:

86702061

 

 

 

Template settings