خانم سمیرا همایون فرد

کارشناس روابط بین الملل (جذب دانشجوی غیر ایرانی)

ایمیل:

undergraduate@iums.@iums.ac.ir

تلفن:

86702028

آقای سیدعبد المجید احمدی :

مسئول اداره کنسولی روادید و تشریفات

ایمیل:

visa@iums.ac.ir

تلفن:

86702052

 

Template settings