جناب آقای دکتر مسعود ملکی بیرجندی

مدیر توسعه روابط بین الملل

ایمیل: maleki.mas@iums.ac.irخانم سمیرا همایون فرد

کارشناس روابط بین الملل (جذب دانشجوی غیر ایرانی)

ایمیل:

undergraduate@iums.ac.ir

تلفن:

86702028

 خانم سیده مهسا زارعی موسوی

کارشناس روابط بین الملل (جذب دانشجوی غیر ایرانی)

ایمیل:

postgraduate@iums.ac.ir

تلفن:

86702044

 

Template settings