دکتر عسگر آقائی هشجین


مدیر اعتبار بخشی و رتبه بندی
استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

ایمیل:

aghaei@aiums.ac.ir

شماره تماس:

86702032

 دکتر علی درهوشت

کارشناس اعتباربخشی و رتبه بندی

ایمیل:

aliderahvasht@yahoo.com

شماره تماس:

86702049

 

خانم فرزانه جهانی

کارشناس مسئول اعتباربخشی بین المللی

ایمیل:

jahani_farzaneh@yahoo.com

شماره تماس:

86702057

 

 

خانم رزیتا جعفری

کارشناس اعتبار بخشی و رتبه بندی

ایمیل:

Rozita_j@yahoo.com

شماره تماس:

86702049

 

 

Template settings