دکتر علی درهوشت

کارشناس اعتباربخشی و رتبه بندی

ایمیل:

aliderahvasht@yahoo.com

شماره تماس:

86702049

 

خانم فرزانه جهانی

کارشناس مسئول اعتباربخشی بین المللی

ایمیل:

jahani_farzaneh@yahoo.com

شماره تماس:

86702057

 

 

 

خانم رزیتا جعفری

کارشناس اعتبار بخشی و رتبه بندی

ایمیل:

Rozita_j@yahoo.com

شماره تماس:

86702049

 

 

Template settings