آقای حسین عبد العلی

سرپرست امور مالی معاونت و پردیس بین الملل

86702042

آقای ابراهیم جوادی

کارشناس مسئول امور مالی (حقوق و دستمزد-دریافت پرداخت)

تلفن:

86702040

 

خانم زهرا ابراهیمی

کارشناس امور مالی و درآمد

تلفن:

86702045

 

 

 آقای جواد عزیزی

کارشناس مالی (رسیدگی)

تلفن:

86702045

آقای یوسف آزادی

کارشناس مالی (مسئول اموال و انبار)

تلفن:

86702020

 

 

خانم طاهره عین آبادی

کارشناس مالی (امور دانشجویی)

تلفن:

86702022

 

آقای یوسف شیخی

کارشناس تدارکات

تلفن:86702026

Template settings