خانم نجمه مهران

کارشناس مسئول پزشکی

ایمیل:

تلفن:

86702056

آقای دکتر رجبی

کارشناس آموزش

ایمیل:

تلفن:

 

خانم زهره فکری

کارشناس آموزش پزشکیبالینی مقطع کارورزی و فیزیوپاتولوژی

ایمیل:

zohreh_Fekri@YAHOO.COM

تلفن تماس:

86702031

 

خانم فاطمه منصوری

کارشناس روابط بین الملل

ایمیل:

تلفن تماس:

86702047

آقای عادل داداشی

کارشناس آموزش پزشکی(فارغ التحصیلی)

ایمیل:

 

تلفن:86702054

خانم الهه میرزایی

کارشناس آموزش پزشکی

ایمیل:

 

تلفن:

86702047

 

 

خانم فاطمه رحمی زاد

 

کارشناس آموزش M.B.B.S

ایمیل:

 

تلفن:86702054

 

خانم فهیمه زندی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

ایمیل:

zandi.f@iums.ac.ir

تلفن:

86702052

Template settings