خانم دکتر مامک افتخاری

سرپرست معاونت آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پردیس بین الملل

شماره تماس:

86702061

خانم نجمه مهران

کارشناس مسئول پزشکی

ایمیل:

تلفن:

86702056

خانم زهره فکری

کارشناس آموزش پزشکیبالینی مقطع کارورزی و فیزیوپاتولوژی

ایمیل:

zohreh_Fekri@YAHOO.COM

تلفن تماس:

86702031

 

خانم فاطمه منصوری

کارشناس روابط بین الملل

ایمیل:

تلفن تماس:

86702047

آقای عادل داداشی

کارشناس آموزش پزشکی(فارغ التحصیلی)

ایمیل:

 

تلفن:86702054

خانم الهه میرزایی

کارشناس آموزش پزشکی

ایمیل:

 

تلفن:

86702047

 

 

 

خانم فاطمه رحمی زاد

 

کارشناس آموزش M.B.B.S

ایمیل:

 

تلفن:86702054

 

 

 

 آقای عبد المجید احمدی

کارشناس آموزش

ایمیل:

 

تلفن:

86702052

خانم مهندس فرشته حسینی

کارشناس آموزش

ایمیل:

Hosseini.fe@iums.ac.ir

تلفن:

2033

 

Template settings