آقای مهندس عباس طبری

کارشناس مسئول امور پژوهشی

ایمیل:

تلفن:

09395175259

 

 

خانم سارا نادر پور

کارشناس پژوهشی و مدیریت شورای بورس،ماموریت آموزشی و فرصت مطالعاتی

ایمیل:

saranaderpour@gmail.com

تلفن:

86702060

Template settings