آقای دکتر علی نعمتی

معاون پژوهشی

PhD. Of Health services management Health services management Department, IUMS- Iranخانم فهیمه زندی

کارشناس مسئول امور پژوهشی

Chief Export For Research Affairs

ایمیل:zandi.f@iums.ac.ir

تلفن:86702080

 

 

خانم نیلوفر حسین آبادی

کارشناس پژوهشی و مدیریت شورای بورس،ماموریت آموزشی و فرصت مطالعاتی

ایمیل:

 

تلفن:

86702080

Template settings