رشته های مصوب مقطع دکترای تخصصی (P.H.D) دانشکده علوم توانبخشی

 

فیزیوتراپی

 

شنوایی شناسی

 

گفتار درمانی

 

کاردرمانی

 

اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی

 

بینایی سنجی

 

 

 

Template settings