رشته های مصوب مقطع دکترای تخصصی (P.H.D) دانشکده پزشکی

 

فارماکولوژی

 

علوم تشریحی

 

انگل شناسی

 

ایمنی شناسی پزشکی

 

فیزیک پزشکی

 

بیولوژی تولید مثل

 

ویروس شناسی

 

بیوشیمی بالینی

 

باکتری شناسی

 

فیزیولوژی

 

سالمند شناسی

 

آموزش پزشکی

 

 
 
Template settings